Online Contactgegevens
Contactpersoon Frank Dullens
M: info@onlineloopbaantraject.nl
Algemene voorwaarden


Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van www.onlineloopbaantraject.nl

Artikel 2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door www.onlineloopbaantraject.nl schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Op de betrekkingen tussen www.onlineloopbaantraject.nl en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
2. Opdracht: de overeenkomst tussen www.onlineloopbaantraject.nl en de opdrachtgever.
3. Cliënt: een persoon, die door www.onlineloopbaantraject.nl voor coaching is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld zijn cliënt en opdrachtgever dezelfde persoon.

Artikel 5
Aan oriënterende e-mailcontacten zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend e-mailcontact de contacten worden verstaan die vooraf gaan aan acceptatie door www.onlineloopbaantraject.nl van de opdracht tot coaching. Oriënterende e-mailcontacten zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6
De opdracht tot coaching komt eerst tot stand nadat de cliënt de opdrachtbevestiging van www.onlineloopbaantraject.nl per e-mail ontvangt en de cliënt de kosten voor deze opdracht heeft voldaan. En heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij www.onlineloopbaantraject.nl garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot coaching van de cliënt optimaal in te zetten. De opdracht beëindigt zodra het overeengekomen aantal coachingsessies of uren is bereikt of indien de cliënt aangeeft deze eerder te willen beëindigen, danwel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door www.onlineloopbaantraject.nl niet langer te willen aanvaarden, c.q. www.onlineloopbaantraject.nl de begeleiding op de voet van artikel 9 heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, zal het resterende bedrag worden terugbetaald. Alle andere bepalingen van deze overeenkomst en vooral die met betrekking ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens blijven bestaan. Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen www.onlineloopbaantraject.nl en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7
De informatie en diensten van www.onlineloopbaantraject.nl staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie en sollicitatie activiteiten. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan www.onlineloopbaantraject.nl verstrekte opdracht. De eventueel door www.onlineloopbaantraject.nl verstrekte werkboeken en e-books en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie. www.onlineloopbaantraject.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. www.onlineloopbaantraject.nl behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8
www.onlineloopbaantraject.nl behoudt zich het recht voor om een door een werkgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende e-mailcontacten met de cliënt zijn verschaft, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan www.onlineloopbaantraject.nl de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. Voorts is www.onlineloopbaantraject.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat www.onlineloopbaantraject.nl is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor www.onlineloopbaantraject.nl kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9
Het volledige honorarium is direct bij opdrachtverlening verschuldigd.

Artikel 10
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan www.onlineloopbaantraject.nl zijn toe te rekenen. www.onlineloopbaantraject.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat www.onlineloopbaantraject.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van www.onlineloopbaantraject.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door www.onlineloopbaantraject.nl niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11 www.onlineloopbaantraject.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving.
Online Contactgegevens
Contactpersoon Frank Dullens
M: info@onlineloopbaantraject.nl

Volg onlineloopbaantraject.nl
ook via: